The Tatra Mountains,a natural border between Slovakia and Poland - Krzysztof Jankowski